Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9952622

צור קשר

mazkirut@kabri.biz

שלח דוא"ל

חינוך משלים

בכברי פועלת מערכת של "חינוך משלים" שמטרתו 'להשלים' את הפעילויות לילדים אחרי שעות בית הספר. המערכת היא מכיתה א' ועד כיתה י"ב ומחולקת לארבעה מרכזים חברתיים: מרכזון (כיתות א'-ג'), מרכז (ד'-ו'), מרח"ב (ז'-ט') ושכבת נעורים (י'-י"ב) והיא כוללת כ-120 ילדים ונערים.
המדריכים של הקבוצות השונות קולטים את הילדים אחרי סגירת בית הספר ומבלים איתם את השעות הבאות, כל מרכז חברתי לפי צרכי הילדים/הנערים.
בנוסף לפעילויות היומיומיות מתקיימת מערכת של חוגים שפועלים כל השנה, כמו כן הילדים והנערים משולבים בפעילות המועצה האזורית מטה-אשר ופעילות תנועת הנוער של בני המושבים.
בחגים וחופשות ישנה פעילות מלאה לאורך כל היום, לרבות יציאות מכברי לפעילויות באזור, טיולים, בילויים וכד'.
מי שנמצאים במערכת 'החינוך המשלים' הם ילדי כברי, ילדי התושבים בקיבוץ, ילדים הלומדים במערכות החינוך של כברי (בי"ס יסודי מעיינות, בי"ס חטיבת ביניים מנור כברי ובי"ס תיכון מנור כברי). המערכת גם פתוחה לקלוט ילדים מהאזור שישתתפו באופן קבוע ורציף בפעילות.

לפרטים נוספים נשמח אם תפנו אלינו:
04-9952629
052-8011495


edumgr@cabri.org.il

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות יישוב רותם